Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kitaplar

KuRantum Fizik
7 Gök
7 kat Yer
6 günde yaratılışla ilgili ayetlerin anlattığı şeyler
Kur'an'da anlatılan atom, tüm madde davranışlarını yama teoriylere ihtiyaç duymaksızı mükemmel şekilde sergilemekte, kusursuz çalışmaktadır.

4 Büyük Sır
Kur'an'daki
-Atom
-Elektrik
-Manyetizma
-Işık
Bilim dünyasının açıklayamadığı bu dört konu Kur'anda tafsil edilmiştir.

Kur'an'daki bilimsel bilgilerin hepsi doğrudur!

Evrende ilk yaratılan şey "insan" dır. Vahiylerde İnsan isminin kullanılmasından ötürü Mushaf'taki yönergelerin beşeriyete hitap ettiği sanılmaktadır. Gerçekteyse İnsan, Allah'ın atoma verdiği isimdir. İnsanın yapıtaşı olan Gökler ve Yer, bilim dünyasının kuark ve elektoron dedikleri atom altı parçacıklardır. Öyle ki cennet denilen yer protonun içidir, hülasa hepimiz cennetteyiz; çünkü ruh orada barınıyor. Cehennem ise enerji dolu yapısıyla bizatihi evrenin kendisidir.
Atomu (İnsanı) anlamak, Allah'ı anlamanın ön şartları olarak karşımızda durur; çünkü Allah'a dair sırlar, atomda saklıdır. Bu yüzden Mushaf'taki anlatılar beşeri hayata uymazlar. Denizin ve ayın yarılması, düz dünya, göklerde yaşayan insanlar, bin yıllık ömür, göklerle yerin ayrılması, Güneşin ve ayın yürüngesi, nuh tufanı, babasız evlat sahibi oluş, cennetteki cam kadehler vb. sırf atoma dair bilgi dolu beyanlardır. Devamı

Kadir Gecesi / Evren. ..

Kadir gecesi ne bir tarih bilgisidir ne belli bir zaman dilimidir nede günün gece alternansı değildir; bilakis o bir mahluktur / varlıktır.
Kur'an kitabında "Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?" denilerek onun bir tarih bilgisi olmadığı belirginleştirilir.
Evrene genel bir bakış yapın! Sayısız gökadalar içindeki sayısız yıldızların etrafındaki yine sayısız gök cisimlerinin her birinin karanlık yüzü vardır. Üstelik gök cisimlerinin karanlık yüzlerinde sabit duran karanlık, kendi gölgesidir. Yani o gölge Kadir gecesi ise her daim orada sabit durmaktadır.
Mushaf'ta böyle on tane gecenin haberini verirken(fecr 1-3) neden içlerinden sadece birinin ismini zikredilir?
Kadir isimli gece, tüm varlığı içine barındıran ve adına evren dediğimiz ana yapıyı bildirir. Devamı

Bilim, gaybi bilgiye asla ulaşamaz ! (Ulaşamadı)

Atomun akıl almaz küçüklüğü, bizi yaratıcı karşısında aciz bırakıyor. Öyle ki onu resmedemiyor ve onları tek tek alıp yeni elementler kuramıyoruz. Atoma dair bilgilerin tamamı sadece Allah'tadır.
Modern bilimin atom modelini biliyorsunuz, bir kaç kez yenilenmesine rağmen halen daha madde davranışlarını açıklayan çalışmayı hala bir türlü sergileyememektedir. Son yıllarda geliştirilen Kuantum modeliyse tamamen kandırmacadan ibaret gibi duruyor. Kuantum alt teoriler, tanım denilemeyecek kadar muğlak ifadelerle dolular. Öyle ki aynı anda I ve 0 olabilen devrelerden bahsedilirken, fizik kuralları dışında absürt durumlar dillendiriliyor. Vahiylerde tanımlanan atom ise mükemmel konstürüksiyonuyla kusursuz çalışma sergiliyor, olası tüm soruları bilim etiğine uygun şekilde cevaplıyor ve fizik alanındaki elektrik, manyetizma, ışık gibi olayların yapısal sırlarını anlaşılır hale getiriyor. Devamı

Vahiyler, hiçlikten başlayışı nasıl anlatıyor!

Şu bir mutlak gerçektir ki bilimin açıklayabileceği olayları, tabiat görüngüsüne bakarak doğru yorumlayabilme ihtimali olamaz; çünkü mevcut tefsirlerin hepsinde müfessirler dünyayı ve beşeri yaşamı baz almaktalar; onlar yaşadıkları zaman uyarınca sosyal yaşama ait teamülleri yorumlarına yansıtmışlardır. Vahiyler ise tamamen evrenin ve içindeki atomların yaratılış aşamalarını anlatmaktadır. Tabiatıyla onlar ancak bilimsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde anlaşılabilir bilgi vermektedi.
Atomların nasıl yaratıldığını bilmeden Allah realitesini anlamamızın mümkün olmaması hasebiyle vahiyler, yaratma tekniği en ince detaylarına varana kadar anlatıyor. .
Diğer yandan madde ve bilginin oluşumunu bilimin tesadüflere bağlayarak açıklamaya çalışması mantıklı durmuyor. Bu tıpkı din cenahının "Ol dedi oldu" şeklindeki kolaycılık sayılacak açıklamalarına benziyor.

Bir de Allah hakkında "o kendi kendini yarattı" diye açıklama yapmak, hileli açıklama olur; çünkü kendi dediğiniz anda onun zaten var olduğunu söylüyorsunuzdur.
Bilimin yaptığı da tıpkı buna benzemeketdir. Evrenin başlanğıcını bir patlama ile açıklamak(!) hiledir; çünkü ondan öncesine ait sorular cevapsız kalmaktadır. Devamında: Evrenin toplam enerjisini, başlangıçtaki boyutsuz bir noktaya doldurmak bilim etiğiyle bağdaşmamaktadır.
Gerçekteyse iş bizim bildiğimizden çok farklıdır...
Kur'an kitabında anılan "İlah" ve "Rab" kavramlarının bileşkesindeki muhteva, aranılan tüm cevapları üretiyor. Devamı

Kitaplar

Huruf-u Mukattaa

Evrenin sembolleri
Kesik harfler denilen Huruf-u Mukattaa anlamları hakkında günümüze değin hiç açıklama yapılamadı. Kelamcıların bilime olan mesafeleri yüzünden bu harfler hakkında tatmin edici bilgi üretilemezdi.

Atomların Dini İnned dine indellah!
Din Allah'tadır!
Atomları dini nedir?

Dinlere Evrilmiş Bilim
Kutsal kitaplardaki tanım ve önermeleri baz alarak cümlelerinde bilim arayanlar oluyor. Bu ne kadar da yanlıştır; çünkü onlar zaten bilim kitaplarıdır! Orijinde hepsinin anlatıları aynıdır. İnsanoğlunun cevap bulamadığı evren, atom ve varoluş gibi bilinmeyen konular hakkında teknik bilgi verirler.

.