Monday, June 6, 2011     17:19
Yavuz Özmen bilimseltefsir.com

Kitaplar

KuRantum Fizik

Kur'an kitabındaki yüksek seviyede fizik bilgisi olduğunu biliyor muydunuz? Günümüzde artık her insan belli seviyede bilim kültürüne sahip ve bilime dair anlatıların ayırdında olacak kadar teknolojik okuryazarlığa sahipler.

4 Büyük Sır

Atom-Manyetizma-Işık ve Potansiyel fark. Bunlar bilimin tanımını dahi yapamadığı olgular.
Manyetizma neyden var oluyor?
Foton parçacık mı dalga mı?

On Gece

Üzerine yemin edilen on gece ve hangileridir?
Kur'an kitabının cevap anahtarları olan Huruf-u Mukattaa sayesinde yaptıklarımızın ne kadarının doğru olduğunu artık bilebiliyoruz.

Atomların Dini

İnned dine indellah!
Din Allah'tadır!

Vahiyler, sadece atomları anlatıyor. Onların yaşantıları, elektrik yükleri, elementleri kurmaları kıssalar halinde aktarılıyor. Din kavramı onların polarmalarını tanımlıyor. Yahudi, Hristiyan ve islam kelimeleri din adı olarak zikredilmiyorlar!

Diğer Olasılıklar

Aliminden başlayarak Müslüman'ların her ferdi nedensellik ilkesini benimsemelerine rağmen en büyük ulema bile Allah'ın varlığının sebebi olarak yine Allah'ın kendi zatını gösteriyorlar. Dağlar varsa onu yaratanın varlığı zaruridir, buna "Vacibül vücud" denilir. Fakat iş Allah'ın varlığını açıklamaya gelince hepsi düşüp sendeleliyorlar.

On Gece

Korkulan oldu ve bilim, dine el attı!
Veya tam tersi olarak,
Kur’an’ın bilime müdahale etme zamanı geldi...
Bilim sayesinde küçücük kan izinden veya materyalden cinayetler çözülüyor,
zayıf manyetik yansımalardan biyolojik görüntüleme yapılabiliyor,
minik sinyallerden evrenin geçmişi okuyabiliniyor.
Bu arada günümüz insanı da kendisini oldukça geliştirdi, hemen her birisi bilimsel anlamda tam bir okuryazarlığa sahipler.
Kur’an’ın kitabında sırrını halen korumaya devam eden bir çok ayrıntı var. şimdi onlar, bilim ışığında anlam kazanıyorlar. Evrenin başlangıcı ve öncesine ait merak edilenleri, atomların iç yapısı ve yaşamları hakkında en tutarlı bilgileri işte bu kesik harflerde ve on gecenin muhtevasında buluyoruz.

Elif, lam, ra harfleri neyi sembolize ediyor?
Ya, sin ne anlama geliyor?
Ta, Ha, mim ve toplamda 14 harf...
Kelamcılar, asırlar boyu onlar hakkında her hangi bir açıklama üretmediler.
Evreni ve içindeki tüm oluşumları olağanüstü bütünlükle anlatan bu harfleri çözmek için bilimsel okur yazarlığa gereksinim duyulur.

Kur'an neleri haber veriyor?

Atomun yaratılışını, maddenin ve varlığın nasıl vücut bulduğunu ta evrenin başlangıcının öncesinden ele alarak geçen süreçleri açıklıyor.
Atomların binbir tehlike altındasürdürdükleri yaşamlarını kıssalarla anlatıyor.
Onların sadece doğru ve yanlışın ayırdında olabilecek kadar akıl sahibi varlıklar olduklarını haber veriyor. İşittiklerine iman eden kör atomların nasıl güven altına alındıklarını ve inkarcı atomların evrenin enerjisine karışarak yok oluşlarını haber veriyor.
Atomlara nasıl davranacaklarını peygamberleri öğretiyor. Onun etrafında kümelenip kavimler oluşturan atomlar güçlü oluyorlar.
İyi de neden atomları anlatsın, onların yaşantısı neyimize lazım ki? Diyebilirsiniz... Devamı

Kadir Gecesi / Evren. ..

Kadir gecesi ne bir tarih bilgisidir ne belli bir zaman dilimidir nede günün gece alternansı olmayıp bilakis o bir mahluktur/varlıktır.
Kur'an kitabında "Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?" denilerek onun bir tarih bilgisi olmadığı belirginleştirilir.
Evrene genel bir bakış yapın! Sayısız gökadalar içindeki sayısız yıldızların etrafındaki yine sayısız gök cisimlerinin her birinin karanlık yüzü vardır. Üstelik gök cisimlerinin karanlık yüzleri sabit duran kendi gölgesidir ve gölge sabit iken hareket, gezegenin kendi dönüşüne aittir. Yani o gölge Kadir gecesi ise, aynı gölge her daim orada durmaktadır.
Yine evren mevzubahis olduğunda takvim için referans olacak belirli bir nokta yoktur. Eğer saymaya farklı bir günde başlanılsaydı, takvim şu anki tarihi ifade etmeyecekti.
Kur'an, böyle on tane gecenin haberini verirken içlerinden yalnızca birinin ismini zikrediyor. (fecr 1-3) Kadir isimli gece, tüm varlığı içine barındıran ve adına evren dediğimiz ana yapıyı bildirir. Devamı

Bilim, gaybi bilgiye asla ulaşamaz ! (Ulaşamadı)

İnsanı Yaratıcı karşısında aciz bırakan ana unsur, atomun akıl almaz küçüklüğüdür. Öyle ki onu resmedemiyor ve onları tek tek alıp yeni elementler/yapılar kuramıyoruz. Atoma dair bilgilerin tamamı sadece Allah'tadır.
Modern bilimin atom modelini biliyorsunuz, bir kaç kez yenilenmesine rağmen halen daha madde davranışlarını açıklayan çalışmayı hala bir türlü sergileyememektedir. Son yıllarda geliştirilen Kuantum modeliyse tamamen kandırmacadan ibaret gibi duruyor. Kuantum alt teoriler, tanım denilemeyecek kadar muğlak ifadelerle dolular. Öyle ki aynı anda I ve 0 olabilen devrelerden bahsedilirken, fizik kuralları dışında absürt durumlar dillendiriliyor. Vahiylerde tanımlanan atom ise mükemmel konstürüksiyonuyla kusursuz çalışma sergiliyor, olası tüm soruları bilim etiğine uygun şekilde cevaplıyor ve fizik alanındaki elektrik, manyetizma, ışık gibi olayların yapısal sırlarını anlaşılır hale getiriyor. Devamı

Vahiyler, hiçlikten başlayışı nasıl anlatıyor ! ..

Ancak fizik bilimin ışığında görülmesi muhtemel bilgileri tabiat görüngüsüne bakarak doğru yorumlayabilme ihtimali neredeyse yok gibidir.
Şu bir mutlak gerçektir ki, inanç eksenli tefsirlerin hepsi kişinin şahsi zanlarından ibarettir. Müfessirin yaşadığı zamana ait şartlar, yorumlara yansımaktadır.
Görülen o ki, Allah realitesi açıklanmadan onun maksadını bilmemiz mümkün değildir.
Vahiy anlatıları Allah'ı ve onun yaratma tekniğini en ince detaylarına varana kadar merak edilebilecek her yönüyle anlatıyor.
Allah'ı kim yarattı? veya Allah en baştaki mutlak hiçlikten nasıl vücut buldu?
Bilimin, başlangıçtan günümüze kadar geçen sürede eşyanın ve bilginin oluşumunu tesadüfle açıklamaya çılışması mantıklı durmuyor. Bu biraz din tarafının "Ol dedi oldu" şeklindeki kolaycılık sayılacak açıklamalarına benziyor.
Allah'ın yaratma özelliği ve sahip olduğu sonsuz gücü sebebsizlikle açıklamaya çalışmak ta olasılık dahilinde değil.
Ayrıca evrenin toplam enerjisini, big bang denilen başlangıçtaki boyutsuz bir noktaya doldurmak bilim etiğiyle bağdaşmıyor.
Gerçekte ise iş, bildiğimizden çok farklı...
Kur'an kitabında anılan "İlah" ve "Rab" kavramlarının bileşkesindeki muhteva oldukça ekstrem anlamlar üretiyor. Devamında Allah'ın insanı yaratmadaki maksadı ardındaki mana "Diğer olasılıklar" kitabında irdelenmektedir. Devamı

.